ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.tech2b.cc (de Website ) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

Tech2B BV is de eigenaar en exploitant van de website en partij in de overeenkomst met de gebruiker.

Als je een vraag hebt over deze voorwaarden of om een andere reden contact met ons op wil nemen door een mail te sturen naar support@tech2b.cc. KvK-nummer is 74966405

Artikel 1 – Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website/App gebruikt.
 2. Wij zullen je de Voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op onze website.
 3. Wij hebben het recht de Voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing zal zijn.
 4. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met je zijn overeengekomen.
 5. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 6. Beschrijvingen van de diensten van Tech2B op websites, in brochures en in vergelijkbare promotiemiddelen hebben niet het karakter van een toezegging of een kwaliteits- of andere garantie.

Artikel 2 – Het Platform

 1. Het doel van de Website is om een platform te bieden waarbij Tech2B heeft als doel om als een digitaal platform te fungeren binnen de maakindustrie, waarin makkelijk en overzichtelijk een vraag naar technische onderdelen of diensten met een geschikte leverancier kunnen worden gekoppeld. Het is hierbij dus de bedoeling dat de twee partijen de nodige informatie makkelijk met elkaar kunnen uitwisselen. (de “Dienst”) Daarnaast hebben de gebruikers het recht en worden zij daartoe aangemoedigd om hun eigen bedrijfsprofiel op de website te plaatsen met inachtneming van de door Tech2B gestelde eisen met betrekking tot vorm en inhoud.
 2. Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die je met andere gebruikers maakt.
 3. Wanneer je een conflict krijgt met een andere gebruiker moeten jullie dit conflict zelf oplossen.

Artikel 3 – Gebruiksregels van de Website

 1. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • Ongevraagde reclame (spam);
  • Foute of misleidende informatie; en
  • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
 3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Je bent verplicht om de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim te houden en deze gegevens niet te misbruiken.
 5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 6. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt kun je een bericht sturen naar Support@tech2B.cc.
 7. Een zakelijke klant (of “ondernemer “) is een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap,die bij het verrichten van een rechtshandeling zijn of haar commerciële activiteit of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.
 8. Particuliere klant (of “consument”) in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor een doeleinde, dat niet overwegend aan zijn commerciële activiteit of aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit toegerekend kan worden.
 9. De gebruikers hebben het recht om alle bedrijfsprofielen en alle advertenties (opdrachten) te bekijken.
 10. Het is particuliere klanten niet toegestaan om gebruik te maken van de diensten van Tech2B. Door gebruik te maken van de diensten van Tech2B verklaren de gebruikers, dat zij zakelijke klant en geen particuliere klant zijn. Tech2B behoudt zich het recht voor om te controleren of de gebruiker geen particuliere klant is (bijv. controle van de adresgegevens, de aanmelding bij de Kamer van Koophandel of het btw-nummer).

 

 

 

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Website

 1. Tech2B streeft er naar vermogen naar om beperkingen, belemmeringen, uitschakelingen, onderbrekingen en andere storingen bij het gebruik van de website (“storingen”) te voorkomen, mits dit technisch mogelijk en door Tech2B technisch controleerbaar is. Op basis van de actuele stand van de communicatietechniek kan Tech2B storingen echter niet volledig uitsluiten of voorkomen. Dit geldt voor alle inhoud en communicatiekanalen die buiten de invloedssfeer van Tech2B liggen en in het bijzonder voor gevallen van overmacht. Bij storingen waarvoor Tech2B aansprakelijk en verantwoordelijk is, richt de aansprakelijkheid van Tech2B zich naar punt 14 van deze gebruiksvoorwaarden.
 2. Onderhoud en de verdere ontwikkeling van de website kunnen tijdelijke storingen tot gevolg hebben. Tech2B zal ervoor zorgen, dat de storingen beperkt blijven tot een redelijke termijn en omvang voor de gebruiker.
 3. Tech2B maakt gebruik van technische beveiligingsmaatregelen om zijn systemen te beschermen tegen malware en onbevoegde inhoud van derden (bijvoorbeeld virussen, Trojaanse paarden, spam en andere malware). Deze maatregelen omvatten het gebruik van filtersystemen op plaatsen, waar deze systemen bijzonder nuttig zijn voor de bescherming van telecommunicatie- en dataverwerkingssystemen.

Artikel 5 – Wijziging van de diensten

 1. De verdere ontwikkeling van de website is een integraal onderdeel van het service-aanbod van . De verdere ontwikkeling omvat o.a. de aanpassing aan de technische en juridische vooruitgang en het rekening houden met de vereisten van de gebruiker voor het gebruik van de website.
 2. Tech2B kan de website en zijn functies wijzigen in de loop van de verdere ontwikkeling, zonder dat dit een probleem veroorzaakt zolang dit redelijk is voor de gebruiker en daardoor het doel van het contract niet in het gedrang komt. Dit geldt in het bijzonder wanneer:
 • de wijziging in het voordeel van de gebruiker gebeurt;
 • wanneer de wijziging ertoe dient om de voordelen te verzoenen met het toepasselijke recht, met name als de huidige juridische situatie verandert;
 • als de wijziging voor Tech2B dient om te voldoen aan verplichte gerechtelijke of administratieve beslissingen;
 • voor zover de betreffende wijziging noodzakelijk is om bestaande beveiligingslekken te dichten;
 • als de wijziging van puur technische of procedurele aard is zonder aanzienlijke gevolgen voor de gebruiker.
 • Wijzigingen met slechts onbeduidende invloed op vorige functies vertegenwoordigen in deze zin geen wijzigingen in de prestaties. Dit geldt in het bijzonder voor wijzigingen van louter optische aard en alleen de wijziging van de volgorde van functies.
 1. Tech2B wijst erop dat de permanente beschikbaarheid van gratis functies niet is gegarandeerd en dat beperkingen alleen mogen worden opgelegd als ze redelijk zijn voor de gebruikers.

Artikel 6 – Gebruikersaccount

 1. Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen en je wachtwoord geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
 2. Als je denkt of weet dat jouw account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

 

Artikel 7 – Prijzen

 1. Wij bieden de Dienst gratis aan.
 2. Het kan zijn dan wij in de toekomst besluiten dat we gebruikers laten betalen, we zullen dit dan op tijd bekend maken. In dat geval mag je jouw account met onmiddellijke ingang gratis opzeggen.
 3. Als je moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zullen we dit duidelijk op de Website vermelden.

 

Artikel 8 – Afsluiting, looptijd en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Tech2B en de gebruiker, die de gebruiker het recht geeft van publicatie van een bedrijfsprofiel, van een vrij te kiezen aantal interactieve advertenties en van inzage van de profielen en advertenties van andere gebruikers op de website (“Overeenkomst”), wordt gesloten zodra Tech2B de ingevoerde toegangsgegevens activeert.
 2. Overeenkomsten tegen vergoeding hebben in eerste instantie betrekking op de door de gebruiker geboekte periode. Daarna worden overeenkomsten tegen vergoeding automatisch met dezelfde termijn verlengd tenzij de betreffende overeenkomst binnen de overeengekomen termijn wordt opgezegd, dan wel binnen een maand voor het einde van de termijn schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd als er geen sprake is van een overeenkomst. De datum waarop de mededeling via e-mail of per normale post doorgezonden wordt, is doorslaggevend voor het naleven van de termijn.
 3. Tech2B heeft het recht om de overeenkomst zonder mededeling aan de gebruiker per direct op te zeggen en de toegang van de gebruiker tot de website te blokkeren, als Tech2B niet in redelijke mate kan verwachten dat de gebruiker de overeenkomst naleeft. Dit geldt in het bijzonder als de gebruiker op moedwillige of nalatige wijze deze gebruiksvoorwaarden en/of andere van toepassing zijnde wetten schendt. In speciale gevallen is een dergelijke opzegging ook zonder aanwezige redenen toegestaan.
 4. Het recht van beide partijen om de overeenkomst om een belangrijke reden op te zeggen, wordt hierdoor niet aangetast.

Artikel 9 – Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om je(deels) van de Dienst uit te sluiten of toegang tot de Website te ontzeggen. Ook kunnen wij altijd, om welke reden dan ook, accounts verwijderen. Als wij ervoor kiezen om je geen toegang meer te verlenen of jouw account te verwijderen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt. We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 • jouw account te verwijderen; en
 • onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

 

De gebruikers mogen de website uitsluitend gebruiken op een wijze of voor doelen, die niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, met geldend recht of met de rechten van derden. In dit opzicht verplicht de gebruiker zich in het bijzonder om:

 • de website niet te gebruiken voor de publicatie van lasterlijk, aanstootgevend of anderszins onwettig materiaal of vergelijkbare informatie;
 • andere gebruikers niet te beledigen, lastig te vallen of in een kwaad daglicht te stellen;
 • auteursrechten, merken of industriële eigendomsrechten van andere gebruikers of derden door het gebruik van de website niet te schenden;
 • geen ongevraagde kettingbrieven te verzenden;
 • e-mails aan andere gebruikers uitsluitend voor het doeleinde van de genoemde productie-aanvragen of voor de publicatie van offertes voor productie te zenden;
 • geen gegevens op de website te laden, die malware of een virus bevatten;
 • geen gegevens op de website te laden, die door auteursrecht beschermde software en/of andere door auteursrecht beschermde materialen bevatten, tenzij de gebruiker daarvoor over de desbetreffende rechten beschikt of de vereiste goedkeuring van de eigenaar van deze rechten verkregen heeft;
 • de website niet voor de handel in goederen en/of diensten te gebruiken, die niet voldoen aan de invoer-/uitvoervoorschriften met inbegrip van de veiligheidsvoorschriften.

Tech2B heeft het recht om de vereiste maatregelen te treffen, als de gebruiker moedwillig of door nalatigheid deze gebruiksvoorwaarden of het geldende recht schendt. Bij kleinere overtredingen kunnen dergelijke vereiste maatregelen beperkt blijven tot een waarschuwing door Tech2B aan de gebruiker, dat hij in strijd met de gebruiksvoorwaarden, geldende voorschriften, de goede trouw of de goede zeden gehandeld heeft. Ernstige overtredingen kunnen tot gevolg hebben, dat de toegang van de gebruiker tot de website tijdelijk of volledig geblokkeerd wordt of dat Tech2B het recht heeft om de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

Artikel 10 – Aanmelding

 1. Door de aanmelding bij Tech2B sluit de gebruiker een overeenkomst af voor het gebruik van de website. De gebruiker krijgt toegang tot de website met behulp van de door Tech2B afgegeven inloggegevens. Tech2B adviseert direct na de inlog een nieuw wachtwoord te genereren. Door zijn aanmelding voor het gebruik van de website verplicht de gebruiker zich om de website uitsluitend te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
 2. De gebruiker is verplicht om bij de aanmelding juiste en volledige gebruiksgegevens aan te geven. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats, land, naam van de contactpersoon, geslacht (voor de aanhef dhr./mw.), telefoonnummer, e-mailadres (“gebruikersgegevens”). Tech2B heeft het recht om van de gebruiker te verlangen, dat hij onmiddellijk documenten overlegt waaruit de echtheid van de gebruikersgegevens blijkt.
 3. De gebruiker alleen is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanmelding en de gebruikersgegevens die hij in dit verband doorgeeft. De gebruiker staat garant voor het waarheidsgehalte van zijn gebruikersgegevens. Valse verklaringen hebben als onmiddellijk gevolg dat de overeenkomst wordt opgezegd en dat de toegang tot de website wordt geblokkeerd, voor zover dat rekening houdend met de betekenis van de valse verklaring en de intentie van de gebruiker redelijk en niet zakelijk ongepast is voor de gebruiker.

Artikel 11 – Toegangsgegevens

 1. Het is de gebruiker verboden om zijn toegangsgegevens bekend te maken aan derden. De gebruiker mag de toegangsgegevens bekendmaken aan medewerkers voor officiële en regelmatige bedrijfsdoeleinden, mits de gebruiker zijn medewerkers daarbij verplicht om deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen en na te leven.
 2. De gebruiker wordt aangeraden een wachtwoord te kiezen dat op basis van de stand van de techniek zo veilig mogelijk is en in zijn eigen belang alle noodzakelijke maatregelen te treffen om het wachtwoord te beschermen tegen bekendmaking aan en gebruik door onbevoegden.
 3. De gebruiker is verplicht om Tech2B onmiddellijk in te lichten, als hij de verdenking heeft, vermoedt of weet dat zijn toegangsgegevens onbevoegd door derden zonder bevoegdheid tot gebruik van de website zijn gebruikt. Als Tech2B een gegronde verdenking van onbevoegd gebruik van de toegangsgegevens van de gebruiker heeft, dan behoudt Tech2B zich het recht voor om vervolgens noodzakelijke maatregelen te treffen en in het bijzonder de toegang met de betreffende toegangsgegevens tijdelijk of permanent te blokkeren. Als de toegangsgegevens door schuld van de gebruiker onrechtmatig door derden gebruikt worden, dan is de gebruiker verplicht om de ontstane schade ongedaan te maken en op gepaste wijze te vergoeden. De kosten die door dit gebruik ontstaan, zijn voor zijn rekening.

Artikel 12 – Advertenties van de gebruiker

 1. Tech2B biedt gebruikers de mogelijkheid om zich en hun onderneming te presenteren in het kader van het door Tech2B beschikbaar gestelde profiel. De gebruiker heeft het recht om aanvragen en offertes voor productie te plaatsen (“advertenties”). Voor dit doel kan de gebruiker gegevens, tekst, foto’s, video’s en dergelijke gebruiken (“inhoud”).
 2. Tech2B is niet verantwoordelijk voor verdere communicatie(s) en/of overeenkomsten, arrangementen, afspraken of verplichtingen (“overeenkomsten”), die tussen de gebruikers onderling worden uitgewisseld of afgesloten. Vorderingen die, ongeacht welke rechtsgrond, op basis van overeenkomsten tussen gebruikers ontstaan, bestaan uitsluitend tussen de gebruikers van de overeenkomst(en) en uitdrukkelijk niet met Tech2B en/of een van de partners van Tech2B met betrekking tot de website (“websitepartners”). De gebruiker heeft het recht om advertenties op elk moment te publiceren, te deactiveren of te wissen, gebruikmakend van de desbetreffende functies op de website.
 3. Tech2B heeft het recht om de inhoud van de advertenties overeenkomstig de wettelijke voorschriften te gebruiken voor analyse van markt- en gebruikersgedrag. Hiervoor wordt verwezen naar de privacy richtlijnen.
 4. De gebruiker dient te waarborgen, dat hij over de vereiste rechten beschikt voor alle door hem op de website weergegeven of ter beschikking gestelde inhoud.
 5. Tech2B heeft het recht om door een gebruiker geplaatste inhoud te blokkeren als de verdenking bestaat, dat de betreffende inhoud in strijd is met de wet, met deze gebruiksvoorwaarden of met de rechten van derden. Er bestaat een gerechtvaardigde verdenking, als tegen de gebruiker vanwege de door hem geplaatste inhoud een ambtelijk, civiel- of strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Tech2B kan de inhoud van een dergelijke gebruiker blokkeren, totdat blijkt dat een dergelijke verdenking ongegrond is. Tech2B behoudt zich het recht voor om de inhoud van dergelijke gebruikers in openbaar toegankelijke kanalen eerst te controleren, voordat de toegangsgegevens van een dergelijke gebruiker geactiveerd worden, en dergelijke inhoud eventueel af te wijzen.

Artikel 13 – Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Jouw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 14 – Toestemming voor het gebruik van informatie, inhoud en metagegevens

 1. Naast de platformdiensten ondersteunt Tech2B de gebruikers en de branche met brancherelevante ‘metagegevens’, die vooral als basis moeten dienen voor het aansturen van de verkoop en voor investeringsbeslissingen.
 2. Metagegevens: Tot de metagegevens behoren in het bijzonder gegevens over het soort bedrijf (bijv. producent/fabrikant/inkoper), de plaats en regio van de onderneming, aantal medewerkers, soorten aangeboden producten en diensten, resp. gebruikte technieken (bijv. boren, draaien, frezen, ultrasoon-bewerking…), sector (bijv. aandrijf- en transmissietechniek, mijnbouw, chemietechniek…) en soort materiaal (bijv. acryl, rvs, glaskeramiek, etc.), gegevens over de orderstatistiek (o.a. gediversifieerd volgens sector, gebruikte techniek, gebruikt materiaal en grootte van het werkstuk). Het gebruik van Tech2B kan eveneens metagegevens genereren die bijvoorbeeld de belangen van gebruikers voor de bovengenoemde metagegevens weergeven.
 3. Garanties: Tech2B genereert de metagegevens op basis van gegevens die doorgaans openbaar van aard zijn en geen bedrijfs- of zakengeheim vormen. Tot de basis van de metagegevens behoren gegevens van de gebruiker over het bedrijf en gegevens in het kader van opdrachten. Individuele contactgegevens, zoals bijv. de inhoud van een overeenkomst bij een opdracht (bijv. contractpartners, omvang van de opdracht, prijzen) worden door Tech2B vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden doorgegeven. Tech2B zal bij het verzamelen en toepassen van metagegevens eveneens de privacyvoorschriften in acht nemen en verwijst in zoverre ook naar de privacy richtlijnen van Tech2B. Gegevens over de persoon en contactpersoon van de gebruiker (“gegevens over de persoon”) vormen geen bestanddeel van de metagegevens, tenzij het hierbij tevens om publiekelijk toegankelijke gegevens van de onderneming gaat (bijv. als de gebruiker directeur is en hij het publiekelijk toegankelijke telefoonnummer of e-mailadres aangeeft). Metagegevens die gebaseerd zijn op gedrag van de gebruikers (bijv. hoe vaak gebruikers interesse hebben voor bepaalde ondernemingen of diensten), worden anoniem verzameld. Er worden dus geaggregeerde waarden verzameld, waaruit geen conclusies over afzonderlijke gebruikers getrokken kunnen worden.
 4. Akkoordverklaring: De gebruiker verklaart zich ermee akkoord dat de gegevens die hij op de website invult, gebruikt worden voor het genereren en toepassen van metagegevens voor de voornoemde doeleinden, dw.z. voor het aansturen van de verkoop, voor investeringsbeslissingen of voor overig marktonderzoek door Tech2B en aan andere gebruikers en contractpartners van Tech2B ter beschikking gesteld mogen worden. De toestemming geschiedt verder niet-exclusief, er wordt alleen een toestemming voor gebruik van de gegevens en geen eigendom over de gegevens verleend. Het eigen recht van de gebruiker om zijn gegevens te gebruiken, wordt dus niet beperkt. Wettelijke herroepingsrechten van de gebruiker blijven onaangetast. De gebruiker verklaart dat de gegevens die als basis dienen voor de metagegevens, binnen Tech2B geen bedrijfs- of zakengeheim vormen en hij het recht heeft om de gegevens bij Tech2B in te vullen en toestemming te verlenen voor het gebruik ervan voor het genereren van metagegevens

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

Het recht op schadevergoeding bestaat niet bij een onbeduidende afwijking van de overeengekomen of vooraf als voorwaarde gestelde kwaliteit of bij slechts onbeduidende vermindering van de geschiktheid van de prestaties van Tech2B voor het doel van de overeenkomst. Tech2B aanvaardt in het bijzonder geen garantie en aansprakelijkheid voor:

 • onjuiste informatie van de gebruiker met betrekking tot de bij de aanmelding doorgegeven gebruikersgegevens of andere gegevens, die door de gebruiker op de website werden geladen of anderszins werden aangeleverd;
 • ononderbroken beschikbaarheid van de website of mogelijke systeem- of netwerkgerelateerde uitvallen, onderbrekingen of storingen van de installaties of servicediensten van de website, voor zover deze buiten de invloedssfeer van Tech2B liggen; in het bijzonder niet voor fouten door overmacht of uitval van communicatienetwerken en -gateways;
 • geringe defecten en storingen van de website;
 • onbevoegd verkrijgen of gebruiken van de persoonsgegevens van de gebruiker door derden (bijvoorbeeld als gevolg van onbevoegde toegang door hacken van de databank); voor zover Tech2B hier niet de schuld van is en er geen wettelijke of contractuele aansprakelijkheid bestaat;
 • toezeggingen van welke aard ook, die de gebruiker tegenover andere gebruikers doet;
 • de juistheid of volledigheid van de gebruikersgegevens of andere gegevens, die door de gebruiker op de website werden geladen of anderszins werden aangeleverd;
 • de uitvoering van werkzaamheden van de gebruikers.
 • directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
 • directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen
 • schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

 

Met de acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden gaat de gebruiker ermee akkoord dat Tech2B bij het eerste verzoek gevrijwaard blijft van alle vorderingen en kosten van andere gebruikers, die door een moedwillige of nalatige schending door de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden of geldend recht ontstaan.

Artikel 16 – Privacy Policy

Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 17 – Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 18 – Intellectueel eigendom

 1. Je geeft ons een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:
  • niet-exclusief;
  • kosten- en rechtenvrij;
  • overdraagbaar;
 2. Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:
  • je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of
  • je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.
 3. Je mag inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 19 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Oost-Brabant bevoegd om over het geschil te oordelen.

Artikel 20 – Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

 1. Tech2B heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment, met inachtneming van de onderstaande procedure, met vooruitwerkende kracht te wijzigen. Tech2B zal de gebruiker Voorafgaand na het inloggen de nieuwe voorwaarde tonen.
 2. Als Tech2B geen bezwaar van de gebruiker ontvangt of als de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de wijzigingen, dan gaan de wijzigingen op de medegedeelde datum van inwerkingtreding in. Als de gebruiker tijdig bezwaar maakt, dan kan Tech2B naar keuze de overeenkomst voortzetten onder de tot dan toe geldende voorwaarden of bij ontvangst van een bezwaar de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand per einde van de betreffende kalendermaand. Tech2B dient de gebruiker naast de voorgestelde wijzigingen te wijzen op zijn recht van bezwaar, de aan te houden opzegtermijn, de gevolgen van een bezwaar en de gevolgen van het verstrijken van de bezwaartermijn.
 3. Tech2B heeft in het bijzonder in de volgende gevallen het recht om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen:
 • wanneer de wijziging ertoe dient om de Gebruiksvoorwaarden in overeenstemming te brengen met het toepasselijke recht, in het bijzonder wanneer de geldende rechtspositie verandert;
 • als de wijziging voor Tech2B dient om te voldoen aan verplichte gerechtelijke of administratieve beslissingen;
 • wanneer nieuwe diensten door Tech2B of elementen van diensten, alsmede technische of organisatorische processen een beschrijving in de Gebruiksvoorwaarden vereisen;
 • als de wijziging alleen in het voordeel van de gebruikers is.

Download de algemene voorwaarden in pdf vorm: algemene voorwaarde 1.1.0